พบ 4 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified แท็ค: สังกัด

กรองผลลัพธ์
 • นักเรียน (ทวิศึกษา) 6 recent views

  เพื่อแสดงจำนวนนักเรียน จำแนกตามสังกัด และ สถานะนักเรียน (ทวิศึกษา) จำนวนนักเรียน จำแนกตามสังกัด และประเภทสถานศึกษา (ทวิศึกษา) จำนวนนักเรียน นิสิตนักศึกษา จำแนกตามสังกัด...
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. 19 ธันวาคม 2565
 • ผู้สำเร็จการศึกษา 2 recent views

  เพื่อแสดงจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามสังกัด จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษา จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามสังกัด และระดับการศึกษา จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา...
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. 19 ธันวาคม 2565
 • ครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 recent views

  เพื่อแสดงจำนวนครู จำแนกตามหน่วยงานต้นสังกัด จำนวนครู และบุคลากรทางการศึกษา จำแนกหน่วยงานต้นสังกัด และตามตำแหน่ง จำนวนสถิติครู จำแนกตามวุฒิการศึกษา จำนวนสถิติครู...
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. 19 ธันวาคม 2565
 • บุคลากรอื่น (บุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ) 4 recent views

  เพื่อแสดงจำนวนบุคลากรอื่น จำแนกตามหน่วยงานต้นสังกัด จำนวนบุคลากรอื่น จำแนกหน่วยงานต้นสังกัด และตามตำแหน่ง จำนวนสถิติบุคลากร จำแนกตามวุฒิการศึกษา จำนวนสถิติบุคลากร...
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. 19 ธันวาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).