พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: สังกัด ระดับชั้นเรียน

กรองผลลัพธ์
  • นักเรียน (ทวิศึกษา) 6 recent views

    เพื่อแสดงจำนวนนักเรียน จำแนกตามสังกัด และ สถานะนักเรียน (ทวิศึกษา) จำนวนนักเรียน จำแนกตามสังกัด และประเภทสถานศึกษา (ทวิศึกษา) จำนวนนักเรียน นิสิตนักศึกษา จำแนกตามสังกัด...
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. 19 ธันวาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).