พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: แผนแม่บทที่13 ข้อมูลนักเรียนของประเทศไทย จำแนกตาม เพศสถานศึกษา ระดับการศึกษา สังกัด และจังหวัด SDG4

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).