• สถานศึกษา 554 total views 36 recent views

    สถานศึกษาที่จัดการศึกษา พร้อมจัดส่งข้อมูลเข้าสู่ฐานกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ทุก ๆ ปีการศึกษา
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. (ศทก.สป.) 3 มีนาคม 2567