• ข้อมูลใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน 9 total views 9 recent views

    ข้อมูลใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน คือ ข้อมูลที่ปรากฎอยู่บนใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ
    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 11 เมษายน 2567