• จำนวนองค์กรไม่แสวงกำไรต่างประเทศ 14 total views 10 recent views

  องค์กรไม่แสวงกำไรต่างประเทศ องค์กรไม่แสวงหากำไร หมายถึง นิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย หรือองค์กรที่มีกิจกรรมหลักในการระดมและใช้เงินทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการกุศล...
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 15 พฤษภาคม 2567
 • จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมเรื่อง AML/CFT/CPF 9 total views 6 recent views

  จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมเรื่อง AML/CFT/CPF 1. องค์กรไม่แสวงหากำไร หมายถึง นิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย...
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 14 พฤษภาคม 2567
 • จำนวนการตรวจติดตาม กำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไร 6 total views 3 recent views

  จำนวนการตรวจติดตาม กำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไร 1. องค์กรไม่แสวงหากำไร หมายถึง นิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย...
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 14 พฤษภาคม 2567
 • จำนวนองค์กรไม่แสวงหากำไร (NPOs) ที่เข้าร่วมอบรมเรื่อง AML/CFT/CPF 12 total views 9 recent views

  จำนวนองค์กรไม่แสวงหากำไร (NPOs) ที่เข้าร่วมอบรมเรื่อง AML/CFT/CPF 1. องค์กรไม่แสวงหากำไร หมายถึง นิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย...
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 14 พฤษภาคม 2567
 • จำนวนองค์กรไม่แสวงหากำไรที่จดทะเบียน 10 total views 7 recent views

  จำนวนองค์กรไม่แสวงหากำไรที่จดทะเบียน 1. องค์กรไม่แสวงหากำไร หมายถึง นิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย...
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 14 พฤษภาคม 2567
 • กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขององค์กรไม่แสวงกำไร 8 total views 5 recent views

  กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขององค์กรไม่แสวงกำไร
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 14 พฤษภาคม 2567
 • จำนวนครั้งในการเผยแพร่ความรู้/อบรม เรื่อง AML/CFT/CPF 8 total views 6 recent views

  จำนวนครั้งในการเผยแพร่ความรู้/อบรม เรื่อง AML/CFT/CPF การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน...
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 14 พฤษภาคม 2567
 • ข้อมูลใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน 41 total views 10 recent views

  ข้อมูลใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน คือ ข้อมูลที่ปรากฎอยู่บนใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 29 เมษายน 2567